KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018-2019

 

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Liên Đoàn Lao Động huyện Thống Nhất;

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của trường THCS Xuân Thiện năm học 2018-2019;

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của công đoàn trường THCS Xuân Thiện năm học 2018-2019;

BCH công đoàn Trường THCS Xuân Thiện xây dựng kế hoạch hoạt động công tác công đoàn năm học 2018-2019 như sau:

I. Về tổ chức:

- Tổng số CB, Giáo viên, CNV: 24 Nữ: 16

- Tổng số đoàn viên : 24 Nữ: 16

- Tổng số đảng viên: 06 Nữ: 03

- BCH: 03 Nữ: 02

II. Thuận lợi- Khó khăn:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của LĐLĐ huyện và BGH nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn hoạt động.

- Được sự cộng tác của công đoàn viên trong nhà trường, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công việc.

- BCH năng nổ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

2. Khó khăn:

- Kinh phí công đoàn hạn hẹp không có điều kiện để tổ chức hoạt động công đoàn được tốt hơn.

 - BCH công đoàn còn kiêm nhiệm nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác công đoàn.

III. Đăng ký thi đua:

      Trường: Đạt trường tiên tiến

      Công Đoàn: Vững mạnh

A. Phương hướng chung: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020; thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo

B. Nhiệm vụ chủ yếu:

- Tham mưu cho cấp ủy Đảng các cấp quan tâm giáo dục, đào tạo, phát triển đoàn viên công đoàn cả về số lượng và chất lượng; nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, luôn phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, phấn đấu vươn lên trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả, thiết thực việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với triển khai Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW trong đoàn viên và người lao động, chú trọng nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ; phòng, chống ‘‘tự diễn biến’’, ‘‘tự chuyển hóa’’ trong nội bộ, đồng thời kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước xây dựng, thực hiện chiến lược xây dựng giai cấp công nhân, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho CĐV.

-Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho người lao động để nâng cao hiểu biết pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục đối với người lao động; chú trọng các hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện sống và làm việc của viên chức.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tuyên truyền của Đảng, Nhà nước để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền về tổ chức Công đoàn, nhất là về những kinh nghiệm, gương điển hình tiên tiến trong người lao động.

C. Nội dung và chương trình hành động cụ thể:

Chương trình 1: Chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của CB.GV.CNV, xây dựng mối quan hệ, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

1.Yêu cầu:

- Phát huy hiệu quả các nguồn lực, chủ động nắm bắt những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách cho CB.GV.NV.

- Tổ chức chăm lo và từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của CB.GV.NV.

2. Nội dung và biện pháp:

- Công đoàn tham mưu với chính quyền đề xuất và giám sát việc thực hiện các chế độ,chính sách cho cán bộ đoàn viên. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đoàn viên hiểu biết và nắm chắc các chủ trương, chính sách, chế độ đối với giáo viên.Tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đoàn viên để kịp thời phối hợp giải quyết những bức xúc, khó khăn của cán bộ đoàn viên, tránh để tình trạng đơn thư vượt cấp, sai sự thật.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau dài hạn.

- Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của nhà giáo, nắm bắt, giúp đỡ tạo điều kiện mọi mặt cho những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, đề xuất kiến nghị với công đoàn cấp trên hỗ trợ thông qua các nguồn quỹ như “Mái ấm công đoàn”, quỹ “Hổ trợ công nhân VC-LĐ”.

- Xây dựng quỹ phúc lợi, quỹ tham quan du lịch, tạo điều kiện hỗ trợ các mặt hoạt động trong nhà trường.

- Phối hợp với chính quyền xây dựng một tập thể đoàn kết, thân ái, giúp nhau cùng tiến bộ, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực như: bè phái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí…

- Kiên quyết ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi xâm phạm nhân phẩm, danh dự và quyền lợi của cán bộ đoàn viên.

Chương trình 2:Nâng cao phẩm chất đạo đức nhề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiêp vụ của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo

          1. Yêu cầu:

- Công đoàn phối hợp chặt chẻ với chính quyền, xây dựng kế hoạch, qui hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phù hợp yêu cầu đổi mới của ngành và thực tế của đơn vị.

- Xây dựng ổn định đội ngũ CB.GV.CNV, tăng cường sự đoàn kết nội bộ.

 2. Nội dung và biện pháp thực hiện:

- Phát huy tinh thần dân chủ trong trường học và trong ngành,vận động CB.GV.CNV nêu cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần thi đua lao động sáng tạo, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, nâng cao chất lượng hội nghị CB.CCVC hàng năm.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả, thiết thực việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với triển khai Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW trong đoàn viên và người lao động, chú trọng nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ; phòng, chống ‘‘tự diễn biến’’, ‘‘tự chuyển hóa’’ trong nội bộ, đồng thời kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

- Vận động giáo viên không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, động viên CB.GV tích cực làm ĐDDH, tham gia thao giảng, hội giảng GVDG các cấp bằng cả vật chất và tinh thần.

- Hằng năm công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức ký cam kết thực hiện các cuộc vận động lớn…

- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức và kỷ năng sống cho CB.ĐV, nâng cao ý thức tự giác trong việc rèn luyện đạo đức, tác phong lối sống của cán bộ đoàn viên, động viên CB.CC.VC tham gia các loại hình đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ chính trị.

Chương trình 3: Chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào quần chúng và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn.

1. Yêu cầu:

Phát huy được tiềm năng sáng tạo của đội ngũ cán bộ đoàn viên và sức mạnh tổng hợp của các lực lượng xã hội nhằm thực hiện chất lượng hiệu quả giáo dục đào tạo.

2. Nội dung và biện pháp thực hiện:

- Phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị CBCCVC hàng năm đạt kết quả đảm bảo nội dung chương trình.

-Tiếp tục phối hợp với chính quyền chỉ đạo tổ chức tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức,tự học và sáng tạo” , cuộc vận động “Hai không” phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Dân chủ hóa trường học” đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng trong các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của CBĐV.

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Dân chủ-Kỉ cương-Tình thương-Trách nhiệm” nhằm không ngừng nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ, xây dựng tác phong làm việc có khoa học, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành.

- Vận động CBĐV tích cực nghiên cứu phương pháp dạy học, sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tự học, tự rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục.

- Vận động đơn vị, tổ chức, cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua, phấn đấu hàng năm đơn vị đạt danh hiệu LĐTT, giáo viên đạt GVDG cấp trường 100% so với giáo viên dự thi, GVDG huyện giáo viên( 100% nếu tham gia), giáo viên đạt CSTĐCS 4/23 so với toàn trường (tùy vào số lượng đăng kí, cuối năm Ban thi đua trường quyết định), 87% trở lên CB.GV.CNV đạt LĐTT và 87% trở lên đạt danh hiệu đoàn viên tích cực.

- Thực hiện phong trào “Hai giỏi” trong nữ cán bộ giáo viên: giúp nhau trong chuyên môn, trong tư tưởng, tình cảm và trong đời sống. Phấn đấu 100% tổ chức tốt phong trào này.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, thực hiện tốt các cuộc vận động xã hội, nhân đạo, từ thiện, vận động cán bộ đoàn viên tham gia các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo, ủng hộ đồng bào bị bão lụt, xây dựng quỹ tương trợ ngành, hổ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

- Duy trì và nâng cao hiệu quả phong trào “Phụ nữ hai giỏi” tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa”

- Tuyên truyền, vận động CB.GV.NV nam thực hiện chủ trương “Không rượu, bia, không say xỉn trong nhà trường” thực hiện “không hút thuốc lá” khi đến trường.

Chương trình 4: Đổi mới tổ chức nội dung, phương thức hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ CBCĐ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh:

          1. Yêu cầu:

- Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ năng lực và bản lĩnh xứng đáng là người đại diện và bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên.

- Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn.

 

          2. Nội dung và biện pháp thực hiện:

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động liên tịch giữa Đảng-Chính quyền- Công đoàn, phấn đấu 100% thực hiện tốt quy chế này.

- Thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên mới. Hoàn thiện quy chế hoạt động của BCH, quy chế hoạt động của UBKT.Tham gia giới thiệu quần chúng tích cực cho Đảng xem xét kết nạp.

- Nâng cao, đổi mới hình thức tuyên truyền cho CB.GV.NV. Chú trọng các nội dung hoạt động của công đoàn.Tạo điều kiện thiết thực để cán bộ đoàn viên gắn bó với tập thể, tận tụy với sự nghiệp giáo dục.

- BCH.CĐ có kế hoạch hoạt động năm, tháng, tuần và sinh hoạt đều hàng tháng. Công đoàn có đủ hồ sơ, sổ sách theo quy định và lưu trữ, bảo quản tốt.

a)Công tác quản lý tài chính:

Thực hiện sử dụng và phát huy tốt ngân sách công đoàn, tăng cường và nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc quản lý quỹ hoạt động của công đoàn; đảm bảo chứng từ thu chi rõ ràng, đầy đủ, cập nhật thường xuyên, thu-chi đúng theo hướng dẫn của công đoàn cấp trên.

Phân công cán bộ có nghiệp vụ giúp việc cho cán bộ chủ chốt thực hiện quản lý ngân sách theo quy định của Pháp luật.

b)Công tác của UBKT và chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân:

- Phát huy tốt vai trò của UBKT trong việc kiểm tra chấp hành điều lệ công đoàn Việt Nam, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai phạm. Xây dựng kế hoạch kiểm tra ngay từ đầu năm học thực hiện kiểm tra theo kế hoạch định kỳ.

- Chỉ đạo UBKT và ban thanh tra nhân dân xây dựng kế hoạch làm việc hàng năm, phát huy vai trò kiểm tra giám sát của ban thanh tra nhân dân trong hoạt động của nhà trường, kiểm tra và thực hiện quy trình kiểm tra theo đúng quy định.

c)Công tác nữ công:

- Đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt.Tổ chức cho CB.GV.NV ký cam kết thực hiện công tác DS.KHHGĐ hàng năm.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong các dịp sinh hoạt tập thể như: 20/10, 8/3, 20/11 bằng nhiều hình thức phong phú phù hợp với tình tình thực tế của đơn vị về các vấn đề như xây dựng gia đình văn hóa, đạt tiêu chuẩn no ấm bình đẳng tiến bộ hạnh phúc.Thường xuyên tuyên tuyền về chủ trương DS.KHHGĐ.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo và chấm điểm thi đua CĐCS từng học kỳ, năm học.

- Nắm bắt tâm tư nguyện vọng hoàn cảnh của từng chị em để kịp thời, tư vấn gúp đỡ khi cần thiết.

D. Những chỉ tiêu lớn cần phấn đấu trong năm:

* 100% CB – GV – NV chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

* Giới thiệu 02 công đoàn viên ưu tú học lớp cảm tình Đảng.

* 87,5% CB – GV – NV đạt LĐTT (22/24)

*18 % đạt CSTĐ cơ sở

* Trong năm không có người sinh con thứ 3 trở lên, đảm bảo kế hoạch hóa gia đình.

* 100% CĐV không mắc các tệ nạn xã hội.

* 100% tham gia các phong trào do các cấp, các ngành tổ chức.

* 100% đoàn viên nữ đăng ký phụ nữ 2 giỏi

* 100% công đoàn viên đạt gia đình văn hóa

* 100% CĐV tham gia góp quỹ tham quan hè .

* 100% CĐV tham gia các loại quỹ do các cấp, các ngành phát động.

Phấn đấu xây dựng : CÔNG ĐOÀN VỮNG MẠNH

01Trên đây là kế hoạch hoạt động của CĐCS trường THCS Xuân Thiện năm học 2018-2019./.

 

Nơi nhận: CHI BỘ TM. BCH CÔNG ĐOÀN

- LĐLĐ Huyện;               CHỦ TỊCH

- Chi bộ trường;

- T/v BCH;

- Lưu: HSCĐ.

 

       Lại Đức Quyết        Nguyễn Minh Ngọc

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THEO THÁNG

 

 

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG

 

 

 

 

 

 

THÁNG 8/ 2018

- Phối hợp với BGH tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường

- Phối hợp cùng  chuyên môn chuẩn bị CSVC, trang thiết bị dạy học  cho năm học mới.

- Phối hợp cùng chuyên môn thực hiện tốt công tác bồi dưỡng hè 2018.

- Động viên ĐV tham gia các chuyên đề các cấp.

- Tổ chức thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ kịp thời.

-Tập huấn nghiệp vụ CĐ

BGH- CĐ

 

BGH- CĐ.

BGH

BCH

BCH

BCH

CTCĐ

 

 

 

 

THÁNG 9/ 2018

- Xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2018- 2019.

- Phối hợp với BGH tổ chức lễ khai giảng năm học mới,

- Tuyên truyền thực hiện tốt tháng hành động vì ATGT.

- Thu ủng hộ theo vận động của ngành.

- Tổ chức GV đăng kí thi đua, đề tài SKKN.

- Nộp đăng ký thi đua năm học

- Tổ chức thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ kịp thời.

- Công đoàn phối hợp cùng chính quyền tổ chức tốt Hội nghị CBCC năm học: 2018- 2019. Ký cam kết thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua.

- Hoàn thành và nộp bảng chấm điểm CĐCS vững mạnh và đơn vị văn hóa năm 2018 cho LĐLĐ huyện.

BCHCĐ

 

BGH,CĐ

BGH,CĐ

BCHCĐ

BCHCĐ

BCH

 

BGH,CĐ

 

BCH

 

THÁNG 10/2017

- Phát động thi đua chào mừng ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10. Mỗi đ/c GV nữ đăng ký 1 giờ dạy tốt có sử dụng công nghệ thông tin, HS dành nhiều điểm tốt.

- Phát động phong trào thu gom giấy vụn hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức kỷ niệm 20-10

- Tổ chức thăm hỏi ốm đau kịp thời.

 

BGH,CĐ

 

BGH,CĐ

BGH,CĐ

BCHCĐ

 

 

THÁNG 11/ 2018

- Phối hợp chuyên môn tổ chức thi GV giỏi cấp trường.

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tổng kết phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tổ chức thăm hỏi ốm đau kịp thời.

- Củng cố, rà soát các tiêu chuẩn CQVH, bổ sung bảng biểu. Báo các với LĐLĐ kết quả thực hiện.

- Động viên Gv hướng dẫn học sinh thi sáng tạo khoa học kỹ thuật.

BCH

BCHCĐ

 

BGH,CĐ

BCHCĐ

BGH, CĐ

 

BGH,CĐ

 

 

 

 

THÁNG 12/2018

- Quyết toán quỹ công đoàn quý 4/ 2018

- Sơ kết các phong trào thi đua và các cuộc vận động.

- Tổ chức thăm hỏi ốm đau kịp thời.

- Tham mưu với Hiệu trưởng vê Báo cáo KQ xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2018.

- Tham mưu với Hiệu trưởng vê kế hoach xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2018.

KẾ TOÁN +BCHCĐ

 

BGH,CĐ

 

BCHCĐ

BCHCĐ

 

 

THÁNG 1/2019

- Sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ 1 năm học 2018- 2019. Nộp BC sơ kết công đoàn học kỳ 1

- Phát động phong trào xây dựng môi trường xanh- sạch- đẹp.

- Bình xét hỗ trợ GV khó khăn trong dịp tết nguyên đán.

- Tổ chức thăm hỏi ốm đau kịp thời.

BGH,CĐ

 

BGH,CĐ

BCHCĐ

BCHCĐ

 

THÁNG 2/2019

- Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CBGV, CNVCLĐ trong đơn vị

- Tổ chức thăm hỏi hiếu hỷ ốm đau kịp thời.

 

BCHCĐ

 

BCHCĐ

 

THÁNG

3/2019

 

 

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày QTPN 8/3.

- Tham gia đầy đủ các cuộc tập huấn công đoàn do cấp trên tổ chức.

- Động viên ĐV tham gia các chuyên đề cấp huyện.

- Thăm hỏi hiếu, hỷ ốm đau kịp thời.

- Phối hợp với Đoàn TN tổ chức hội trại 26/3

BCHCĐ

BCHCĐ

 

BCHCĐ

BCHCĐ

BCHCĐ

 

THÁNG 4/ 2019

- Chuẩn bị báo cáo thi đua đề nghị khen thưởng

- Rà soát kết quả thi đua năm học 2018- 2019.

- Tiếp tục công tác thăm hỏi hiếu hỷ, ốm đau kịp thời.

- Hoàn thiện hồ sơ báo cáo sáng kiến kinh nghiệm

BGH,CĐ

BGH,CĐ

BCHCĐ

BCHCĐ

 

THÁNG 5/ 2019

- Thăm hỏi hiếu, hỷ ốm đau kịp thời.

- Phối hợp với chính quyền tổng kết năm học 2018-2019.

- Xét chọn con công đoàn viên đạt HGST

- Tổ chức tham quan hè 2019

BCHCĐ

BCHCĐ

 

BGH, CĐ

BCH

 

 

THÁNG 6/ 2019

 

- GV nghỉ hè

- Tổ chức Tết thiếu nhi cho con em đoàn viên.

- Quyết toán quỹ công đoàn 6 tháng đầu năm

- Tổ chức thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ kịp thời.

- Hoàn thành hồ sơ thi đua 2018-2019

CĐV

BCHCĐ

KT,BCHCĐ

BCHCĐ

BGH,CĐ

 

 

THÁNG 7/2019

 

- GV nghỉ hè

- Thăm gia đình chính sách (27/7).

- Phối hợp với chuyên môn tuyển sinh lớp 6 theo kế hoạch của trường.

- Tổ chức thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ kịp thời.

CĐV

BGH,CĐ

BGH,CĐ

 

BCHCĐ