Kính gửi :

                                    - Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS.

                      - Hiệu trưởng trường TH- THCS Lương Thế Vinh.

Thực hiện công văn số 1653/SGDĐT- CTTT ngày 22/6/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai về việc phát động cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa- lịch sử Đồng Nai năm 2018.

Thực hiện công văn số 442/CV- BTGHU ngày 17/8/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc phát động cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa- lịch sử Đồng Nai năm 2018.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường học trực thuộc tiếp tục triển khai tham gia hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa- lịch sử Đồng Nai năm 2018 với những nội dung, cụ thể như sau:

1. Tăng cường phát động trong toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh của đơn vị tham gia hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa -lịch sử Đồng Nai năm 2018, tích cực phối hợp với các ban ngành, tổ chức công đoàn cơ sở động viên khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia hội thi với số lượng và chất lượng tốt nhất.

2. Thời gian phát động trong cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia hưởng ứng hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa -lịch sử Đồng Nai năm 2018 từ tháng 8/2018 đến hết tháng 11/2018. Thời gian nhận bài thi : Từ 25/11/2018( tính theo dấu bưu điện). Bài thi được đóng thành tập ghi rõ đầy đủ thông tin theo thể lệ yêu cầu.

3. Địa điểm nhận bài: Trung tâm Tin học và thông tin khoa học – công nghệ số 1597, Phạm văn Thuận, khu phố 3, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai.

4. Các nội dung liên quan đến hội thi, tài liệu tham khảo đề nghị các đơn vị tìm hiểu các tài liệu chi tiết tại các trang Website:http://dost-dongnai.gov.vn - Mục : hội thi- Giải thưởng.      

Rút kinh nghiệm năm học 2017 – 2018 theo ghi nhận của phòng Giáo dục và Đào tạo sau khi phát động cuộc thi năm 2017 có rất ít các trường học trên địa bàn huyện hưởng ứng tham gia hoặc có tham gia nhưng thiếu sự đầu tư và không báo cáo kết quả tham gia về phòng Giáo dục và Đào tạo. Đây cũng là một trong các tiêu chí để căn cứ xét thi đua của các đơn vị trong năm học 2018-2019 yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai tham gia hội thi .

Kết quả tham gia hội thi yêu cầu các trường báo về bộ phận ngoài giờ phòng Giáo dục và Đào tạo qua địa chỉ email: tamlong145154tn@gmail.com trước ngày 27/11/2018 để theo dõi và báo cáo, những trường học không gửi báo cáo xem như không triển khai tham gia cuộc thi.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS và TH-THCS Lương Thế Vinh nghiêm túc triển khai thực hiện ./.  

 

Nơi nhận:

   KT.TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;

- Lưu: VT, NG.

         PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

                Trần Sóng Thành