KẾ HOẠCH

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường

năm học 2018 - 2019

 

I. Mục đích, yêu cầu

- Phát huy kết quả đạt được của các năm học trước nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn (SHCM) tại các trường THCS trong huyện.

- Nâng cao kỹ năng tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo tổ/trường/cụm trường;

- Thực hiện tốt một số nhiệm vụ và nội dung chủ yếu trong đổi mới sinh hoạt chuyên môn: sinh hoạt chuyên môn dựa trên phân tích hoạt động học của học sinh.

- Nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học theo chủ đề; dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn; hoàn thiện thêm kỹ năng giảng dạy cho từng giáo viên.

- Tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt chuyên môn; kinh nghiệm dạy học cho giáo viên;

- Tăng cường chia sẻ thông tin về đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt là dạy học theo chủ đề;

- Tạo môi trường làm việc dân chủ, thân thiện cùng nhau cộng tác để phát triển;

- Từng bước nâng cao hiệu quả dạy học tại các trường THCS.

II. Thành lập các cụm trường và phân công cụm trưởng

- Cụm 1: Các trường THCS Hùng Vương, Lý Tự Trọng, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, TH-THCS Lương Thế Vinh; Cụm trưởng: cô Nguyễn Thúy Hằng – Hiệu trưởng trường THCS Trần Hưng Đạo;

- Cụm 2: Các trường THCS Quang Trung, Thăng Long, Lam Sơn, Gia Kiệm, Xuân Thiện, Trần Phú; Cụm trưởng: thầy Trần Đức Hiệp – Hiệu trưởng trường THCS Gia Kiệm;

- Cụm 3: Các trường THCS Duy Tân, Đông Du, Nguyễn Đình Chiểu; Cụm trưởng: thầy Nguyễn Hữu Minh – Hiệu trưởng trường THCS Đông Du;

III. Nội dung sinh hoạt chuyên môn

1. Nội dung

Sinh hoạt chuyên môn dựa trên phân tích hoạt động học của học sinh, cụ thể:

- Mỗi nhóm giáo viên phải thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức dạy học, dự giờ, thảo luận góp ý đúng quy trình sinh hoạt chuyên môn theo dựa trên phân tích hoạt động học của học sinh (có quy trình đính kèm);

- Bài dạy được triển khai có thể là 1 tiết dạy theo phân phối chương trình hoặc tiết dạy học theo chủ đề, dạy học theo chủ đề tích hợp;

- Mỗi lượt sinh hoạt chuyên môn tổ chức dự giờ 1-2 tiết.

Lưu ý: Ngoài SHCM dựa trên phân tích hoạt động học của học sinh, các nhóm có thể đề nghị với cụm trưởng cho phép tổ chức triển khai chuyên đề, với điều kiện chuyên đề đó đã được thực hiện có hiệu quả tại nơi giáo viên công tác, có sự xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường. Chuyên đề đó phải được cụm trưởng phê duyệt cho phép trước khi triển khai.

IV.Tổ chức thực hiện

1. Họp chuẩn bị SHCM theo cụm trường (kết hợp với họp HĐBM)

- Thời gian: từ 07h30’ ngày 14/8/2018.

- Địa điểm: Hội trường Phòng GD-ĐT huyện.

- Thành phần: Các Phó hiệu trưởng, các tổ trưởng tổ bộ môn cấp huyện, các tổ trưởng tổ chuyên môn tại các trường, các nhóm trưởng nhóm SHCM tại các cụm trường.

- Nội dung: Trao đổi, rút kinh nghiệm từ việc SHCM theo cụm trường của năm học 2017-2018; triển khai quy trình sinh hoạt chuyên môn dựa trên phân tích hoạt động học của học sinh; hướng dẫn việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn có hiệu quả.

2. Tổ chức SHCM mẫu (tạm gọi)

Tổ chức SHCM mẫu đối với các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Vật lý, Sinh học, Lịch sử. 

- Thời gian: từ 13h30’ ngày 20/8/2018.

- Địa điểm: trường  THCS Quang Trung.

- Thành phần tham gia: các Phó hiệu trưởng, các tổ trưởng tổ bộ môn cấp huyện, các tổ trưởng tổ chuyên môn tại các trường, các nhóm trưởng nhóm SHCM tại các cụm trường, giáo viên cốt các thuộc các bộ môn nêu trên (mỗi trường 01 người).

- Chuẩn bị:

+ Các tổ trưởng tổ bộ môn cấp huyện thuộc các môn có tổ chức SHCM mẫu bố trí giáo viên soạn bài và dạy. Tổ chức góp ý giáo án trong  buổi họp với Phòng GD-ĐT ngày 14/8/2018 (người phụ trách phải gửi giáo án đến thành viên liên quan trước khi thảo luận ít nhất 1 ngày). Đồng thời phải báo về trường THCS Quang Trung đề nghị bố trí học sinh khối lớp nào đi học.

+ Trường THCS Quang Trung bố trí phòng học, học sinh để đáp ứng việc SHCM mẫu (mỗi môn 01 lớp).

+ Các thành viên có liên quan, khi nhận được giáo án phải nghiên cứu để đóng góp ý kiến trong quá trình thảo luận.

3. Thời gian và địa điểm các lần SHCM chính thức

- Họp bàn kế hoạch tổng thể và chuẩn bị cho SHCM lần 1: Tổ chức họp theo nhóm, do nhóm trưởng chủ trì. Thời gian: ngày 27/8/2018, địa điểm: do cụm trưởng quyết định và thông báo.

Nội dung cơ bản của cuộc họp:

+ Chọn bài dạy, phân công giáo viên chuẩn bị và dạy minh họa trong các lần sinh hoạt chuyên môn cụm của năm học;

+ Tổ chức góp ý bài dạy trong SHCM lần 1 (bài này cụm trưởng phải bố trí người chuẩn bị trước khi họp);

+ Dự kiến địa điểm tham mưu với cụm trưởng và thống nhất các phương án thực hiện trong nhóm;

- Các lần sinh hoạt chuyên môn chính thức:

+ Lần 1: ngày 24/9/2018, bắt đầu lúc 13 giờ 30’;

+ Lần 2: ngày 12/11/2018, bắt đầu lúc 13 giờ 30’;

+ Lần 3: ngày 25/02/2019, bắt đầu lúc 13 giờ 30’;

+ Lần 4: ngày 25/3/2019, bắt đầu lúc 13 giờ 30’;

- Trình tự sinh hoạt chuyên môn (nhóm trưởng điều hành):

+ Tổ chức dự giờ tiết dạy đã được thảo luận góp ý trước đó.

+ Thảo luận đóng góp ý kiến, cùng nhau chia sẻ, học tập, rút kinh nghiệm từ tiết dạy vừa dự giờ.

+ Thảo luận góp ý giáo án chuẩn bị dạy minh họa của SHCM lần kế tiếp (người được phân công phải soạn gửi cho giáo viên trong nhóm trước khi tiến hành góp ý ít nhất 01 ngày). 

+ Nhắc giáo viên đã phân công chuẩn bị giáo án, các giáo viên khác xem trước nội dung bài dạy minh họa trong SHCM lần tiếp theo.  

- Các lần sinh hoạt chuyên môn khác, các trường thực hiện theo đơn vị hoặc tiếp tục thực hiện theo cụm trường (do các trường trong cụm thảo luận và quyết định).

- Địa điểm tổ chức: Các nhóm trưởng dự kiến và tham mưu với cụm trưởng quyết định sau đó thông báo rộng rãi.

Lưu ý: Lập biên bản họp và SHCM gửi về cụm trưởng và các hiệu trưởng có liên quan.

4. Phân công trách nhiệm

a. Trách nhiệm của Phòng GD-ĐT

- Lập và triển khai kế hoạch tổ chức SHCM;

- Theo dõi, đôn đốc các cụm trưởng, các trường thực hiện kế hoạch;

- Cử chuyên viên theo dõi công tác tổ chức SHCM tại các cụm.

- Giúp các cụm biên chế nhóm và quyết định phân công nhóm trưởng.

- Hướng dẫn thực hiện SHCM mẫu.

- Điều động Phó hiệu trưởng các trường tha gia hỗ trợ, giám sát việc tổ chức SHCM tại các cụm trường.

b. Trách nhiệm của cụm trưởng

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ các trường trong cụm.

- Gửi kế hoạch và danh sách các nhóm trong cụm về Phòng GD-ĐT trước ngày 10/9/2018.

- Quyết định địa điểm tổ chức SHCM.

- Tập hợp biên bản sinh hoạt của các nhóm gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo chậm nhất là sau khi kết thúc SHCM lần 4 (hoặc khi có yêu cầu). 

- Chỉ đạo việc tổ chức họp theo nhóm vào ngày 27/8/2018, đồng thời điều hành toàn bộ các hoạt động SHCM của cụm.

- Tham mưu cho Phòng việc bố trí Phó hiệu trưởng các trường trong cụm thực hiện công tác hỗ trợ, giám sát việc tổ chức SHCM của các nhóm trưởng.

c. Trách nhiệm của Ban giám hiệu các trường trong cụm

- Thực hiện các nhiệm vụ do cụm trưởng phân công;

- Điều động giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn;

- Điều động học sinh tham gia giờ học (nếu trường được chọn làm địa điểm SHCM).

- Giúp cụm trưởng trong việc chỉ đạo, điều hành toàn bộ các hoạt động SHCM có liên quan đến giáo viên của trường.

- Lập danh sách giáo viên tham gia SHCM (TT/ họ tên/ đơn vị/ chuyên môn đào tạo/ phân công CM 2018-2019/ ghi chú). Đề xuất giáo viên làm nhóm trưởng trong từng bộ môn (ghi vào cột ghi chú). Gửi danh sách về Phòng (qua địa chỉ mail thầy Toàn) trước ngày 08/8/2018.

d. Trách nhiệm của Tổ trưởng các tổ chuyên môn

- Đôn đốc các thành viên trong tổ tham gia tốt hoạt động SHCM;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do cụm trưởng và Ban giám hiệu nhà trường phân công.

e. Trách nhiệm nhóm trưởng

- Tổ chức họp nhóm theo chỉ đạo của cụm trưởng để thảo luận kế hoạch tổng thể (chọn tiết dạy và phân công cụ thể cho các buổi SHCM...) và góp ý giáo án dạy minh họa trong buổi SHCM lần 1 (giáo án này phải cho chuẩn bị trước).

- Chủ trì tổ chức tốt SHCM của nhóm đúng quy trình sinh hoạt chuyên môn dựa trên phân tích hoạt động học của học sinh: xác định mục tiêu sinh hoạt, hướng dẫn các giáo viên chuẩn bị, phân công giáo viên chủ trì soạn và dạy, tổ chức thảo luận, định hướng rút kinh nghiệm;

- Tham mưu cho cụm trưởng những công việc cần thiết có liên quan;

- Phân công thư ký ghi biên bản;

- Phân công thành viên sao chép các biên bản và các loại hồ sơ gửi các trường trong cụm làm hồ sơ lưu tại trường.

f. Trách nhiệm của giáo viên là thành viên trong nhóm

- Tham gia tốt hoạt động SHCM theo sự phân chia Phòng GD-ĐT, của cụm trưởng, của Ban giám hiệu; sự phân công của nhóm trưởng;

- Ghi chép đầy đủ các nội dung sinh hoạt vào sổ sinh hoạt chuyên môn của cá nhân.

V. Một số yêu cầu khác

- Đảm bảo cho tất cả giáo viên phải được tham gia sinh hoạt chuyên môn.

- Quá trình tổ chức phải đảm bảo theo quy trình chung của sinh hoạt chuyên môn dựa trên phân tích hoạt động học của học sinh. Tuyệt đối không tổ chức qua loa, chiếu lệ hoặc tổ chức như “biểu diễn’’.

- Cuối buổi sinh hoạt chuyên môn, mỗi giáo viên phải tự rút ra được kinh nghiệm trong việc giải dạy.

- Tổ chức quay video toàn bộ nội dung từng tiết dạy, dùng để xem lại trong quá trình thảo luận, lưu tại các trường để làm minh chứng. Nếu được, có thể quay video cả phần thảo luận.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường năm học 2018-2019, Phòng GD-ĐT huyện yêu cầu quý thầy được phân công làm cụm trưởng; Hiệu trưởng các trường cấp THCS trong huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

                                                                          TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:                                                       

  - Các trường cấp THCS,

  - Lưu: VP, THCS.                                                            (đã ký)

 

 

                                                                              Bùi Văn Hòa