Kính gửi:

 - Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện,

         - Hiệu trưởng trường TH-THCS Lương Thế Vinh.

 

Thực hiện Công văn số 2088/SGDĐT-GDTrH&GDTX, ngày 01/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai về việc tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên cấp THCS về kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thống Nhất triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn, cụ thể như sau:

          1. Nội dung tập huấn

- Mộ số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh;

- Quy trình, kỹ thuật xây dựng ma trận đề, biên soạn và chuẩn hóa câu hỏi kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học;

- Thực hành xây dựng ma trận đề, biên soạn và chuẩn hóa câu hỏi trắc nghiệm khách quan;

- Hướng dẫn tổ chức biên soạn, quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đánh giá trên mạng ở cơ sở giáo dục.

2. Môn tập huấn và học viên

- Các môn tổ chức tập huấn gồm: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

- Thành phần:

 + Chuyên viên phụ trách THCS của phòng GD-ĐT huyện;

 + Đại diện cán bộ quản lí, giáo viên các trường THCS trong huyện (theo danh sách đính kèm).

3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian:

 + Từ 07 giờ 30’, ngày 09 và 10/8/2018 tập huấn các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học.

 + Từ 07 giờ 30’, ngày 13 và 14/8/2018 tập huấn các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

- Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, đường D10, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

          4. Kinh phí

          - Phòng GD-ĐT huyện chi trả kinh phí thuê xe đi tập huấn từ Phòng GD-ĐT huyện.

- Các đơn vị có người tham gia tập huấn chi trả chế độ đi công tác cho cán bộ, giáo viên theo quy định hiện hành.

          5. Tổ chức thực hiện

Các học viên tham dự tập huấn:

 + Kiểm tra lại tài khoản của bản thân trên trang “trường học kết nối”; mang theo sách giáo khoa lớp 6, 7, 8, 9 của môn tham dự tập huấn, ổ cắm điện và máy tính xách tay để thực hiện các nội dung tập huấn trên hệ thống mạng “trường học kết nối”.

 + Nghiên cứu kỹ mục đích, nội dung, yêu cầu, các hướng dẫn trong khóa tập huấn để thực hiện đúng và đầy đủ các nhiệm vụ được giao; chủ động nghiên cứu tài liệu, chủ động kết nối, trao đổi, thảo luận với các học viên khác và với báo cáo viên về nội dung tập huấn.

 + Chịu trách nhiệm triển khai nội dung tập huấn cho giáo viên của các trường cấp THCS trong huyện theo hướng dẫn của Phòng GD-ĐT.

 Nhận được công văn này, Phòng GD-ĐT huyện yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                               TRƯỞNG PHÒNG

 - Như trên;                                                                            

 - Lưu: VT, THCS.                                                                                         

                                                                                                 

                                   

 

                                                                                                       Bùi Văn Hòa